1800-talet i Vesten var ei tid prega av romantiske idear om kvinneleg svakheit og sårbarheit.Guttene er nesten enerådende på byggfag, elektrofag og mekaniske fag.

Jeg kan godt fikse andre kjøkkenoppgaver, som å sette inn, og ta ut oppvask i oppvaskmaskinen.Framtida tilhører ikke de tradisjonelle kjønnsrollene.

Kvinner er like rasjonelle som menn påpeikte.Ein av filosofane frå Antikken som interesserte seg for og hadde meiningar om synet på kjønn, var Aristoteles.Kvinner i mange land har kommet langt med hensyn til utdanning, mens i mange kulturer er det fortsatt guttene som prioriteres når barna skal få utdanning.